تاريخ روز : یکشنبه 03 تیر 1397

موتورسازان تراکتورسازی ایران

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

درخواست تكميل يا بروز رساني اطلاعات ارتباطي و هويتي از سهامداران محترمجهت پرداخت سود سهام مربوط به سال 94 

از سهامدارانيكه تا كنون نسبت به ارسال مشخصات خود اقدام ننموده اند، تقاضا ميشود سريعاً مشخصات خود را از طريق سيستم پورتال، ويا تكميل نمودن فرم مشخصات و ارسال آن از طريق ايميل و يا فكس اقدام نمايند.

واحد سهام شركت موتورسازان